วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล :   เด็กหญิงณิศาชล คลังทอง  
ชื่อเล่น :           บิวส์  
เกิดวันที่ :         14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ปี ขาล
ที่อยู่ :               2/9 ถนน โรงหีบ ตำบล โพธาราม อำเภอ โพธาราม
                       จังหวัด ราชบุรี 70120
คติประจำใจ :      ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

เสนอ : อาจารย์พิทักษ์ คำแคว่น


คำว่าผู้อำนวยการโรงเรียน        หมายถึง         หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
๓. กำหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนนทันทีที่เข้าเป็นนักเรียนต้องรักษาคะแนนนี้เอาไว้ไม่ให้ถูกตัดเกิน ๘๐ คะแนน จนกว่าจะเรียนจบ ช่วงชั้นที่ ๓ หรือจบช่วงชั้นที่ ๔ แล้วแต่กรณี
๔. นักเรียนจะถูกตัดคะแนน ตามระเบียบนี้ เมื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนหรือข้อความบังคับของโรงเรียน
๕. ครูทุกคนทีสิทธิ์ เสนอตักคะแนน ตามความเหมาะสมและตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
๖. กำหนดให้มีเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
๗.ความผิดใดๆที่มิได้ระบุในข้อ ๖ หรือจำเป็นต้องตีความให้รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน) เสนอผู้อำนวยโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา
๘.ให้คณะกรรมการพิจารณา คะแนนความประพฤติ                       ประกอบด้วย
     ๘.๑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน)        ประธาน
     ๘.๒ ผู้ช่วยรองอำนวยการนักเรียน (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน) รองประธาน
     ๘.๓ หัวหน้าระดับชั้นทุกชั้น                                                       กรรมการ
     ๘.๔ ครูที่ปรึกษา                                                                          กรรมการ
๙.โรงเรียนมอบหมายการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย    การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความเหมาะสม ดังนี้
      ๙.๑ มอบหมายครูทุกคนว่ากล่าวตักเตือนหรือเสนอตัดคะแนนได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
      ๙.๒มอบหมายรองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน) ลงโทษนักเรียนโดยการทำทัณฑ์บน
๑๐. คระกรรมการฝ่ายปกครองทุกคนมีสิทธิ์ ตัดคะแนนตามความเหมาะสมของความผิดนักเรียนและตามระเบียบนี้ โดยเมื่อรวมคะแนนแต่ละครั้งแล้วไม่เกินเกณฑ์ต่อไป